Økonomitenester

Me utfører økonomitenester (rekneskap, fakturering, utløning og rådgjeving i tilknytning til dette) overfor næringsdrivande innan landbruk og anna næringsliv.

Vårt mål er at kundane våre skal ha best muleg oversyn over eigen økonomi. Vårt arbeid vert tilpassa kunden sine behov og aktuelle lover og forskrifter.

Stikkordsmessig kan våre grunntenester delast inn i:

• Bilagsføring

• Lønsføring

• Fakturering

• Remittering (betaling rekningar)

• Avstemming

• Perioderapportar

• Årsoppgjer

I tillegg tek me på oss forskjellige andre spesialoppdrag. Her kan nemnast bistand ved eigarskifte på gardsbruk.

Me kan også hjelpa til med datautstyr og programvare tilpassa småbedrifter og landbruk.