Tenester

Me utfører økonomitenester (rekneskap, fakturering, utløning og rådgjeving i tilknytning til dette) overfor næringsdrivande innan landbruk og anna næringsliv.

Vårt mål er at kundane våre skal ha best muleg oversyn over eigen økonomi. Vårt arbeid vert tilpassa kunden sine behov og aktuelle lover og forskrifter.

Stikkordsmessig kan våre grunntenester delast inn i:

• Bilagsføring

• Lønsføring

• Fakturering

• Remittering (betaling rekningar)

• Avstemming

• Perioderapportar

• Årsoppgjer

• Bistand ved eigarskifte

• Taksering landbrukseigedomar i samarbeid med Aase Landbrukstakst AS